foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

   

linia

 

     „Do roku 1915 w Białej Podlaskiej były tylko rosyjskie szkoły, dopiero w 1916r. organizowaniem szkoły polskiej zajął się ks. Bernard  i zorganizował szkołę w mieście przy ulicy Nowej oraz na Woli przy ulicy Zielonej”.

    W 1921 roku powstała żeńska 7-Klasowa Szkoła Powszechna Nr 2 przy ulicy Krzywej. Pierwszym kierownikiem szkoły została Alfreda Wielechowska. W roku szkolnym 1921/22 uczęszczało do niej 220 uczennic, a nauka odbywała się na dwie zmiany. Nadanie imienia Królowej Jadwigi odbyło się w roku 1923. Od września 1928 roku 7- Klasowa Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi została przeniesiona do budynku przy ulicy Janowskiej 18. Każdy  kolejny   rok  szkolny   przynosił   zmiany,  wzrastała   liczba   oddziałów, nauczycieli i uczennic. We wrześniu 1938 roku naukę rozpoczęło już 457 uczennic.

Na terenie szkoły działały następujące organizacje: PCK, LOP, Żeńska Drużyna Harcerska, Gromada Zuchów, Koło Teatralne, Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Oszczędności.

Sztandar Szkoły przed Pomnikiem 34 Pułku Piechoty

   Lata wojny i okupacji to czas wyjątkowo trudny dla szkoły. Rok szkolny 1939/40 rozpoczęto 11 września, jednak z powodu działań  wojennych  naukę  rozpoczęto  dopiero 10 października. 11 października 1039 roku do miasta wkroczyła Armia Czerwona, nauka jednak nie została przerwana. 23 listopada 1939 roku budynek Szkoły Powszechnej Nr 2 został zarekwirowany przez żandarmerię niemiecką. Nauka odbywała się na zmianę  co drugi dzień. W kwietniu 1941 roku wyrzucono uczniów i nauczycieli z sal szkolnych, a o wynajęciu nowych nie było mowy, bo każde możliwe mieszkanie w mieście było zajęte przez wojsko.

Jeden ze światlejszych gospodarzy Pan Lubaszewski wyraził zgodę, by dzieci kontynuowały naukę do końca roku w nowej sali- była nią stodoła. Postawiono na klepisku ławki szkolne i stół.

 Stodoła jako "nowa szkoła"

 

Przez kolejne lata wojny szkoła nie miała stałego lokum, nie działały żadne organizacje szkolne, a z planu lekcji usunięto geografię i historię.

         Rok szkolny 1945/46 uczniowie w liczbie 328 rozpoczęli naukę w budynku przy ulicy Janowskiej 18. Od roku 1949 szkoła funkcjonowała już bez imienia jako 7- Klasowa Szkoła Podstawowa Nr 2.

         W roku 1975 ze względu na zły stan techniczny budynku, szkoła otrzymała nowe pomieszczenie przy ulicy Kopernika 7, gdzie umieszczono klasy V – VIII, oraz barak przy ulicy Pokoju – klasy 0 – IV. Na terenie szkoły prężnie działały różne organizacje. Mimo bardzo trudnych warunków lokalowych praca w szkole przebiegała normalnym trybem.

Budynek 7 - Klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 przy ul. Janowskiej

 

    W latach 1982 – 2002 funkcję dyrektora szkoły pełniła Pani mgr Hanna Kasprzyk, wybitny pedagog, przyjaciel dorosłych, młodzieży i dzieci. Jej działalność najpełniej oddają słowa: „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczyć się o świat, o człowieka”.

Nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej przy ulicy Akademickiej oddano do użytku w sierpniu 1982r. po 6 latach budowy. Były to segmenty A i B. Do nowych pomieszczeń w segmencie B przeniesiono klasy IV - VIII  z zastępczych sal w budynku na ul. Kopernika oraz  klasy  I – III z budynku – z baraku  na ul. Pokoju.           

Nowe sale lekcyjne sprzątali i przygotowali do użytku nauczyciele wraz z uczniami. Wspólną pracą całego zespołu nauczycielskiego zostały urządzone pracownie przedmiotowe.  W segmencie A po przeniesieniu, urządzono bibliotekę i czytelnię, założono dokumentację biblioteki. Nakładem wielkiej pracy zostały uporządkowane stare dokumenty szkoły oraz założono nową dokumentację.

Dzieci uczyły się w salach segmentu B, w czytelni w segmencie A oraz w pomieszczeniach piwnicznych.  W segmencie A urządzono świetlicę szkolną, założono dokumentację, stworzono grupy świetlicowe i opracowano system opieki nad uczniami. 
Z nakładem wielu starań i pracy został zagospodarowany oraz urządzony blok żywieniowy — zakupiono cały nowy sprzęt do przygotowania i wydawania posiłków na 700 osób, urządzono i udekorowano stołówkę szkolną. Zagospodarowano i urządzono w pomieszczeniach piwnicznych szatnię szkolną.

W roku 1983 oddano do użytku segment C, w którym zostały urządzone kolejne pracownie przedmiotowe, pokój nauczycielski i gabinet pedagoga.

W roku 1984 został oddany do użytku segment E, do którego przeniesiono klasy I – III uczące się dotychczas w segmencie C. Powstały piękne pracownie do nauczania dzieci najmłodszych.

Cały teren szkolny został ogrodzony trwałym i estetycznym ogrodzeniem. Bardzo dużo pracy włożono w zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Miejsce placu budowy zajęły tereny zieleni. Posadzono drzewa, krzewy, żywopłoty, zasiano trawniki i rabaty kwiatowe.    

Dnia 3 czerwca 1983 roku Rada Pedagogiczna nawiązując do lotniczych tradycji Białej Podlaskiej, podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Bohaterskich Lotników Podlasia, zaś 22 października 1983 roku nastąpiła oficjalna uroczystość. W pierwszą rocznicę nadania imienia po raz pierwszy chór szkolny odśpiewał Hymn Szkoły. Autorem słów była pani mgr Grażyna Kossowska (nauczyciel języka polskiego), a melodię skomponował pan Zbigniew Trochimiuk (nauczyciel muzyki).

         9 listopada 1985 roku nastąpiło uroczyste umieszczenie pomnika samolotu LIM 2 podarowanego przez Jednostkę Wojskową 5058 oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Dar Jednostki Wojskowej - samolot LIM 2

 

W latach 1984 - 1985 przeprojektowano i wykonano nowe boisko szkolne do piłki nożnej, koszykówki i innych gier zespołowych, bieżnię, skocznię oraz zakupiono sprzęt niezbędny do użytku na szkolnych obiektach sportowych.
W roku 1985 został oddany do użytku segment D, a w nim sala gimnastyczna z zapleczem i pokojem nauczycielskim dla nauczycieli wychowania fizycznego. Zakupiono urządzenia niezbędne do wyposażenia sali gimnastycznej oraz sprzęt sportowy konieczny do prowadzenia zajęć. Zainstalowano drabinki, kosze do gry w koszykówkę, oznaczono granice boisk do gier zespołowych. W segmencie C w podpiwniczeniu urządzono i wyposażono salę do gimnastyki korekcyjnej oraz pracownię plastyczną.

W segmencie A został urządzony i wyposażony gabinet stomatologiczny oraz gabinet pielęgniarski, w którym pracowały dwie pielęgniarki prowadzące opiekę higieniczno - sanitarną i medyczną nad uczniami. Utworzono również gabinet logopedy prowadzony przez specjalistkę z III stopniem specjalizacji. W świetlicy szkolnej stworzono system opieki nad uczniem. Nauczycielki świetlicy wspierały rozwój uczniów, pomagały w nauce, zapewniały opiekę i wsparcie w rozwijaniu zainteresowań.
Stale był wzbogacany księgozbiór biblioteki i czytelni szkolnej. Nauczyciele biblioteki opracowali własny program i system pracy z uczniami. Oprócz udostępniania uczniom bogatego księgozbioru, prowadzone były działania edukacyjne polegające na rozszerzaniu wiedzy i zainteresowań uczniów zapoznano ich z dorobkiem kultury polskich i obcych pisarzy i poetów. Organizowano bardzo ciekawe konkursy czytelnicze i plastyczne. Biblioteka stała się miejscem przyjaznym dla uczniów, w którym uczniowie mogli w każdym momencie uzyskać potrzebną wiedzę.
Chcąc uszanować tradycję szkoły, nadano bibliotece szkolnej imię Królowej Jadwigi  i stworzono ekspozycję związaną z postacią Patronki, a w głównym holu umieszczono portret Królowej Jadwigi.
Wielkim dorobkiem szkoły i nauczycieli stało się stworzenie od początku dobrze wyposażonych i urządzonych pracowni przedmiotowych. Powstały specjalistyczne pracownie do fizyki, chemii, biologii, techniki, informatyki, języka polskiego, historii, matematyki, geografii   i religii oraz kompleks pracowni dla klas nauczania początkowego, i klasy zerowej, a także pracownia do nauczania zintegrowanego.

Wielką wartością szkoły są oddani swojej pracy, zaangażowani, dobrze wykształceni nauczyciele i wychowawcy.

Naczelnym zadaniem szkoły stało się wypracowanie jak najlepszych wyników edukacyjnych. Nauczyciele opracowali system pracy z uczniami zdolnymi oraz potrzebującymi wsparcia i pomocy. Prowadzili intensywne zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze z uczniami ze wszystkich przedmiotów. Efektem takiej pracy były wysokie wyniki w nauce i bardzo wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych.  Przez wiele lat szkoła uzyskiwała najwyższe miejsca w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Organizowane były własne konkursy z różnych obszarów wiedzy: przyrodniczej, historycznej, geograficznej, polonistycznej, a także konkurs wiedzy Biblijnej o zakresie międzyszkolnym.                                                                  
Wysokie miejsca zajmował chór szkolny.
Szczególne osiągnięcia uzyskiwali uczniowie w zawodach, w różnych kategoriach sportu szkolnego. 
 Wraz z rozwojem szkoły i zwiększającą się liczbą uczniów (do 2000), wzrosła także liczba nauczycieli, którzy podejmowali pracę bezpośrednio po studiach. Nauczyciele, przez cały czas ich wdrażania się do zawodu, doskonalili swoją wiedzę i umiejętności na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych i szkoleniach w ramach współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Wraz z kolejnymi wymaganiami władz oświatowych, zdobywali certyfikaty umiejętności zawodowych i stopnie specjalizacji zawodowej, a następnie kolejne awanse rozwoju zawodowego: nauczyciela dyplomowanego, mianowanego, kontraktowanego.

Nauczyciele wychowania fizycznego zdobywali stopnie trenerskie z lekkiej atletyki  i piłki nożnej oraz innych dyscyplin.

Od roku 1983 szkoła pełniła funkcję szkoły ćwiczeń dla studentów AWF i Studium Nauczycielskiego. Funkcję nauczycieli szkoły ćwiczeń pełniło łącznie  42 nauczycieli - wychowania fizycznego, nauczania początkowego, geografii, biologii, języka polskiego, muzyki oraz pedagodzy. W szkole odbywały się praktyki studenckie studentów AWF, Studium Nauczycielskiego, Uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego, Łódzkiego, Toruńskiego, UMCS, Poznańskiego, WSP w Częstochowie, Olsztynie i Kielcach, WSR-P w Siedlcach, Politechniki Lubelskiej, a także praktyki katechetyczne Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL.                                                                         

 Przez cały czas swojej aktywności szkoła była ośrodkiem pracy metodycznej. Odbywały się konferencje metodyczne, działały zespoły samokształceniowe ze wszystkich przedmiotów nauczania. Nauczyciele prowadzili wiele lekcji pokazowych, opracowywali materiały metodyczne, upowszechniali swoje doświadczenia pedagogiczne wśród nauczycieli innych szkół.                                           

 W szkole aktywnie pracowały: PCK, SKO, LOP, ZHP i inne. Odbywały się koncerty Filharmonii Lubelskiej, aktywnie działał chór szkolny.

W latach 1984 - 1988 Galeria Wystaw Artystycznych urządzała w szkole ekspozycje malarstwa i grafiki.  

Szkoła współpracowała z Muzeum Południowego Podlasia, Biblioteką Pedagogiczną, Parkiem Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”, z PTTK, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Filharmonią Lubelską, teatrami w Lublinie i w Warszawie, Kinem „Merkury”, Parafią Św. Anny, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowym Centrum Edukacji Specjalnej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Ambasadą Francuską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Pożarną, z Departamentem Deux – Severs we Francji. Uczniowie dwukrotnie wyjeżdżali do Francji i dwukrotnie przyjmowali uczniów z Francji.                                         

Nasza placówka prowadziła „białe” i „zielone” szkoły z szerokim programem wycieczek szkolnych i krajoznawstwa.

Dbając o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów, nauczyciele prowadzili koła przedmiotowe z: języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, matematyki, historii, fizyki, chemii, biologii, plastyki, miłośników regionu, techniczne, modelarskie, muzyczne, fotograficzne, biblioteczne oraz chór szkolny. W szkole prowadzony był SKS, gry i zabawy dla kl. I – III, gimnastyka korekcyjna.

Pierwsi w regionie prowadziliśmy naukę języków obcych, jeszcze przed wprowadzeniem jej programem MEN - język angielski, niemiecki, francuski, włoski. 

Od roku 1988 wprowadziliśmy innowacyjne nauczanie autorskich programów opracowanych przez nauczycieli i wychowawców o profilach: humanistycznym, dziennikarskim, językowym, ekologicznym, edukacji teatralnej, sportowym, plastycznym.  Zajęcia podstawowe w klasach autorskich wzbogacane były zajęciami z informatyki, języka angielskiego, aerobicu, wyjazdami do stadniny koni i wycieczkami.

12 czerwca 1989 roku Szkoła Podstawowa nr 2 została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. W listopadzie tego roku delegacja szkoły odebrała z rąk Przewodniczącego Zespołu Wychowawczego krajowego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole – prof. Mikołaja Kozakiewicza AKT PRZYJĘCIA DO KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ.

W 1995 roku znaleźliśmy się na II miejscu wśród 100 najlepszych Szkół Podstawowych biorących udział w konkursach przedmiotowych i innych współzawodnictwach organizowanych na szczeblu wojewódzkim, a także krajowym i międzynarodowym.

Pierwsi w regionie od roku 1995 podjęliśmy nauczanie integracyjne dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W każdej klasie oprócz nauczyciela prowadzącego, pracował wykwalifikowany nauczyciel wspierający, posiadający wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej. Uczniowie w tych klasach osiągali wysokie wyniki w nauce.

Pod kierunkiem pani dyrektor Hanny Kasprzyk wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, twórcza, kreatywna, oddana szkole, pracująca w poczuciu misji, osiągnęła niezwykle wysoki poziom nauczania. Wypracowała autorytet i prestiż szkoły. Dzięki temu, do szkoły przybyło wielu uczniów spoza rejonu. W apogeum, w szkole funkcjonowały 84 oddziały, 150 nauczycieli i ponad 2000 uczniów.

Przez cały czas placówka prowadziła głęboką działalność patriotyczno -wychowawczą. Organizowano w szkole na wysokim poziomie artystycznym uroczystości upamiętniające ważne rocznice i wydarzenia historyczne o charakterze patriotycznym. Wiele z nich było pierwszymi w mieście. Między innymi w roku 1988 zorganizowano wielką uroczystość poświęconą uczczeniu 70 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W roku 1990 uczczono pamięć 50 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Co roku kontynuowano uroczystości dla upamiętnienia Odzyskania Niepodległości, uczczenia Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Ważną rolę wychowawczą pełniły uroczystości wewnątrzszkolne takie jak: rozpoczęcie  i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie ostatnich klas szkoły, ślubowanie klas pierwszych, spotkania wigilijne, konkurs kolęd, dni sportu szkolnego itp.

W roku szkolnym 1989/90, w związku z powstaniem Szkoły Podstawowej nr 9, 306 uczniów przeszło do tej placówki. W wyniku reformy szkolnej w roku 2000 powstało w budynku naszej szkoły Publiczne Gimnazjum nr 2, do którego przeszły klasy VII i VIII. Wraz z nimi przeszli wysoko wykwalifikowani nauczyciele specjaliści ze Szkoły Podstawowej nr 2. Powstałe Publiczne Gimnazjum stało się placówką o bardzo wysokim poziomie edukacyjnym, kontynuując tradycje Szkoły Podstawowej nr 2.

Wszystkie osiągnięcia szkoły są opisywane i ilustrowane w Kronice Szkoły. Ponadto od roku 1982 prowadzona jest Kronika Absolwentów, w której wymienieni są wszyscy absolwenci szkoły ze zdjęciami oraz wychowawcy.

W roku 2002 przeprowadzona została przez Kuratorium Oświaty wizytacja szkoły w postaci „mierzenia jakości pracy szkoły”. Dokonano bardzo wnikliwej analizy wszystkich obszarów i standardów pracy szkoły. We wszystkich trzynastu obszarach szkoła uzyskała najwyższą ocenę „zdecydowanie mocno”.

Przez cały okres szkoła bardzo dobrze współpracowała z rodzicami i Radą Rodziców, którzy cenili naukę i doceniali efekty pracy szkoły. Wspierali nauczycieli, prowadzony system nauczania, poziom i efekty pracy. Akceptowali innowacyjne poszukiwania nowych form pracy. Wzbogacali szkołę materialnie. Rada Rodziców miała ogromny wkład w osiągnięcia szkoły i jej prestiż. 
Szkołę wspierała również Parafia Św. Anny z proboszczem Księdzem Kanonikiem Zbigniewem Bieńkowskim, który uczestniczył w życiu szkoły w procesie wychowania i opiece nad dziećmi. Corocznie przeznaczał kwoty finansowe na dożywianie dzieci, które takiej pomocy potrzebowały. Pomagał rodzinom w rozwiązywaniu szczególnych problemów życiowych.

Szkoła stała się łącznikiem działań wielu ludzi i instytucji mających na celu dobro uczniów i osiąganie wysokich wyników edukacyjnych.                           

Twórcza praca zaangażowanych nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych i obsługi dała szkole wysoką pozycję, szacunek i prestiż.

 

 

linia

        Rok  szkolny  2002/2003  rozpoczęliśmy pod kierunkiem pani dyrektor mgr Anny Osman-Furmaniak.  Pod koniec października 2003 roku szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”. Program przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent  Aleksander Kwaśniewski. Po zrealizowaniu 6 obowiązkowych zadań już w czerwcu 2004 roku otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą”. Uroczyste podsumowanie II edycji akcji  „Szkoła z klasą” nastąpiło 12 października 2004 roku, gdzie nasza szkoła została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim. Przedstawicielki szkoły dyrektor  mgr  Anna  Osman  –  Furmaniak  i  mgr  Iwona  Sacharuk – koordynator akcji w szkole, odebrały certyfikat  „Szkoły z klasą” z rąk zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Piotra Pacewicza.

   

W ostatnich latach organizowane są w naszej szkole prezentacje językowe, Festiwal Piosenki Dziecięcej „Słowiki”, konkurs „Super Kolega”, wybory Mistrza Ortografii, przegląd Zespołów Kolędniczych. Konkursy te wzbogacają Życie kulturalne i naukowe szkoły. Szereg imprez przygotowuje również świetlica i biblioteka szkolna oraz grupa teatralna „Bajka”.

We wrześniu 2004 roku szkoła przystąpiła do realizacji programu "Szkoła z klasą. Czytam, myślę, działam".

Zadaniem szkoły było pokazanie, w jaki sposób pracuje na rozwijanie umiejętności: czytania ze zrozumieniem  Lego, myślenia twórczego  Cogito oraz społecznego działania Ago.

Nasz szkoła zdobyła te trzy sprawności i w czerwcu 2005r. otrzymała dyplomy.

    

 linia

         W roku 2007 stanowisko dyrektora szkoły objął p. Ireneusz Długołęcki. Przez 7 lat kadencji dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy zmienił wizerunek szkoły, która stała się jedną z najlepszych placówek w mieście. O wysokim poziomie szkoły świadczą m.in. osiągnięcia dydaktyczne, a w tym wyniki sprawdzianów klas VI.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty, odnosząc sukcesy. W latach 2007 - 2014 zdobyli tytuły laureatów i finalistów. 

Dużym zainteresowaniem w szkole cieszy się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR" oraz "KANGUREK". W roku 2009 Maciej Szczepański otrzymał Główna Nagrodę w postaci wycieczki do Disneylandu. W latach 2007 - 2014 40 uczniów osiągnęło bardzo dobre wyniki, a 107 zdobyło wyróżnienia.

W 2014 roku uczniowie klas VI po raz pierwszy wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "PANGEA", jeden uczeń został laureatem.

Nasi uczniowie brali tez udział w ogólnopolskich konkursach:

 • "OXFORD Plus Matematyka" - 12 laureatów
 • Konkurs Matematyczny "MAT" - 2 laureatów
 • Konkurs Języka Angielskiego "OXFORD PLUS" - 5 laureatów
 • Konkurs Języka Angielskiego "OLIMPUS' - 12 laureatów
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny " Ilustracje do baśni Andersena" - laureat i wyróżnienie
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny " Człowiek i wojna" - 2 laureatów, 3 wyróżnienia
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny "TĘCZA" - I miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs plastyczny "Podążając za świętością Jana Pawła II" - wyróżnienie.

Od 2008 roku Szkoła Podstawowa nr 2 jest organizatorem Powiatowego Konkursu "POLONISTA ROKU", nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta Biała Podlaska. Nadzór merytoryczny sprawuje pracownik naukowy UMCS w Lublinie - pani dr Dorota Piekarczyk. Nad przebiegiem konkursu oraz jego podsumowaniem czuwają autorki konkursu panie mgr Anna Kaliszczuk, mgr Anna Szkodzińska i mgr Iwona Sacharuk.

Proces dydaktyczno - wychowawczy naszej szkoły wzbogacają cykliczne konkursy o zasięgu wojewódzkim, miejskim i szkolnym:

 • "Mały konkurs recytatorski"
 • "Jesienny konkurs recytatorski"
 • "Jestem bezpieczny"
 • Turniej BRD
 • "Międzyszkolny mały konkurs ortograficzny"
 • Międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej
 • Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego "CHECK YOUR ENGLISH"
 • Międzyszkolny Konkurs "Christmas Carlos, Christmas Songs'
 • liga matematyczna, przyrodnicza i historyczna
 • tematyczne konkursy plastyczne organizowane przez BCK w Białej Podlaskiej: "Karta świąteczna", "Ziemia - planeta ludzi", " Bajki i bajeczki", "Pisanka wielkanocna", "Poczta polska wczoraj i dziś"
 • konkursy historyczne: "Mój region", "Czy znasz patronów bialskich ulic", "Historia XX wieku RP - PRL - RP"
 • Szkolne konkursy: "Mistrz Ortografii" - klasy I - VI, "Mały Matematyk" - klasy I - III, "Czytam ze zrozumieniem" - klasy I - III, konkurs czytelniczy "Franklin i jego przyjaciele" - klasy II - III, Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa" - klasy I - VI.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych.

W roku szkolnym 2008 / 2009 drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w województwie w Mini Koszykówce Dziewcząt, natomiast chłopcy zdobyli III miejsce w rejonie w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

W roku szkolnym 2012 / 2013 reprezentacja szkoły wywalczyła IV miejsce w województwie w Szachach Drużynowych oraz II miejsce w rejonie w Mini Koszykówce Dziewcząt.

Ponadto w latach 2007 / 2014 uczniowie zdobywali czołowe miejsca w finałach miejskich w takich dyscyplinach, jak: Mini Piłka Ręczna Chłopców i Dziewcząt, pływanie, Mini Siatkówka Chłopców i Dziewcząt, Piłka Nożna Chłopców i Dziewcząt i Trójbój LA.

Szkoła w pełni korzysta z możliwości jakie stwarzają różnego rodzaju programy Unii Europejskiej. Od kilku lat bierze udział w realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty dotychczas zrealizowane przez szkołę:

 • 2007 - "Aktywizacja JST i organizacji pozarządowych. Zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem technologii informacyjnej doskonalące opanowanie standardów egzaminacyjnych w zakresie edukacji humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej"
 • 2008 / 2011 - "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - projekt realizowany w klasach I
 • 2011 / 2012 - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Białej Podlaskiej" - projekt realizowany w klasach I - III.

W latach 2007 - 2009 przeprowadzone zostały trzy kilkumiesięczne cykle zadań z zakresu edukacji ekologicznej: "Szanujmy, co piękne i sercu bliskie", "Nie proś świata, aby się zmienił - to ty zmień się pierwszy", "Z ekologią na co dzień" zorganizowane we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, podczas których uczniowie naszej szkoły poznali aktualny stan środowiska najbliższej okolicy i zagrożenia wynikające z działalności człowieka w Białej Podlaskiej i regionie oraz możliwości ochrony środowiska przyrodniczego, a także nauczyli się postaw proekologicznych.

 Corocznie, jeden lub dwa razy w roku szkolnym, odbywają się inscenizacje teatralne i turnieje ekologiczno - zdrowotne propagujące zdrowy styl życia.

Cyklicznie prowadzone są zbiórki surowców wtórnych takich jak: makulatura, butelki i nakrętki plastikowe, puszki aluminiowe, złom stalowy, zużyte baterie, puste kartridże. podczas zbiórek uczniowie praktycznie zdobywają, niezbędną w codziennym życiu, umiejętność selektywnej segregacji odpadów koniecznej do ich recyklingu i utylizacji.

W szkole działa wolontariat na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej. Uczniowie od lat organizują dyskoteki szkolne połączone ze zbiórką funduszy lub karmy i innych potrzebnych schronisku rzeczy, organizują jesienne i wiosenne zbiórki karmy. Zebrane dary zawożą do schroniska odwiedzając przy okazji przebywające tam bezdomne zwierzęta. Swoją pracę dokumentują uczniowie na gazetce ściennej w pracowni przyrody.

W roku szkolnym 2013 / 2014 uczniowie klas III brali udział w zajęciach ekologicznych realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci". 

Od kilku lat prowadzone są zajęcia dla uczniów klas III w ramach Programu Edukacyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Ratujemy i Uczymy Ratować". Zajęcia prowadzone są przez przeszkolone przez Fundację nauczycielki kształcenia zintegrowanego panie: mgr Mariolę Borkusewicz i mgr Marię Protasiuk. Również uczniowie klas IV maja możliwość uczestniczenia w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez studentów z kierunku ratownictwa medycznego w Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.  

 Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskich akcji "Szklanka mleka" oraz "Warzywa i owoce w szkole".

 Od wielu lat prężnie działająca Rada Uczniowska organizuje zbiórki pieniędzy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych WOŚP oraz "Góra Grosza".

Na bieżąco realizujemy program profilaktyczny i wychowawczy szkoły oraz programy przygotowane przez Sanepid w Białej Podlaskiej:

 • "Czyste powietrze wokół nas" - klasy 0
 • "Nie pal przy mnie proszę" - klasy I
 • "Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość" - klasy II
 • "Trzymaj formę" - klasy V , VI.

Praca dydaktyczno - wychowawcza wspierana jest poprzez edukację teatralną, filmową i muzyczną. Uczniowie dwa razy w roku oglądają spektakle teatralne wystawiane przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia oraz grupę artystyczną BEST, uczestniczą w koncertach muzycznych przygotowanych przez agencję artystyczną LIMBOS i zespół Orkiestra Dni Naszych. Biorą też udział w zajęciach pod hasłem "Lekcja w kinie".

W ciągu 7 minionych lat szkoła całkowicie zmieniła swój wygląd. Dzięki staraniom dyrektora Długołęckiego przeprowadzono termomodernizację całego obiektu szkolnego oraz szereg remontów, które zapewniły właściwe warunki do pracy i nauki. Swój całkowity wygląd zmieniła stołówka , odremontowano łazienki, korytarze, salę gimnastyczną, szatnie oraz część sal lekcyjnych. Znacznie wzbogaciła się również baza sportowa. W 2008 roku powstało nowe boisko do gry w piłkę nożną, które jest wykorzystywane przez całą społeczność lokalną. W 2011 roku do użytku oddana została skocznia w dal, w 2012 dodatkowa sala do gry w tenisa stołowego, a w 2014 boisko do gry w siatkówkę. 

W 2010 roku w ramach  projektu ,, Radosna szkoła’’ powstał plac zabaw oraz specjalna sala wyposażona w pomoce dydaktyczne, sportowe służące najmłodszym uczniom. Systematycznie rozbudowywany jest monitoring, wyposażane pomieszczenia, wzbogaca się baza dydaktyczna. W roku szkolnym 2013/2014 dzięki zaangażowaniu dyrektora oraz wsparciu Rady Rodziców w szkole pojawiły się 2 nowe pracownie, komputerowa i językowa.

    Wszystkie te działania stworzyły odpowiednie warunki do pracy dydaktyczno - wychowawczej. W ciągu kilku minionych lat staliśmy się jedną z najlepszych placówek nie tylko w mieście, ale i w województwie zajmując 2 miejsce pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011.

    Dużym zaufaniem obdarzyli szkołę rodzice dzieci 6 - letnich, którzy już w 2011 roku zapisali je do klasy I. Od tej pory w każdym roczniku powstawała jedna klasa , w której naukę rozpoczynały sześciolatki. Spotkało się to z dużym uznaniem władz oświatowych, bowiem w lutym 2013 roku szkołę odwiedził wiceminister oświaty p. Tadeusz Sławecki. Wizyta poprzedzona była konferencją pod hasłem,, Sześciolatek w szkole’’.

    Nasza szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią, dzięki twórczej pracy dyrektora wspieranego przez znakomitą kadrę, a w szczególności przez wicedyrektor p. J. Połujańską i kierownika administracji p. T. Lemieszek.

linia

     W roku 2014 stanowisko dyrektora szkoły powierzono p. Joannie Połujańskiej.  Swoją funkcję sprawowała przez 3 lata, do momentu włączenia naszej placówki do ZSO nr 4. Wcześniejsze doświadczenia wicedyrektora wpłynęły na charakter pracy pani dyrektor, która kontynuowała działania poprzednika oraz realizowała swoją wizję szkoły nowoczesnej i przyjaznej uczniom. Kadencję rozpoczęła przy wsparciu wicedyrektor p. Małgorzaty Lipińskiej-Kozak. Wspólnie z kadrą pedagogiczną starały się utrzymać wysoki poziom nauczania. W planach nadzoru pedagogicznego postawiony został nacisk na:

- działania kształtujące właściwe postawy uczniów, poprawiające relacje rówieśnicze oraz zapobiegające agresji wśród dzieci;

- rozwijanie zainteresowań i kompetencji uczniów;

- pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- monitorowanie realizacji podstawy programowej;

- bezpieczeństwo uczniów;

- wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania.

Uczniowie mogli korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających naukową, społeczną, kulturalną i sportową aktywność. W ofercie zajęć dodatkowych pojawiły się również zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

 W latach 2014-2017 nasi uczniowie uzyskiwali wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na wszystkich szczeblach. Najważniejsze z nich to:

-konkursy organizowane przez KO w Lublinie - 9 laureatów, 12 finalistów;

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR - 4 bdb wyniki, 35 wyróżnień;

- Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514. Od Cedyni do Orszy" – laureat;

- Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683.
Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów" – laureat;

- Konkurs Wiedzy o Żwirce i Wigurze organizowany przez Liceum Lotnicze w Dęblinie – I miejsce

- Ogólnopolski Konkurs Literacki "Jestem dumny, że jestem Polakiem" – I miejsce

- Ogólnopolski Bajkowy Konkurs Rysunkowy Plastka – 5 nagród głównych

- Powiatowy Konkurs Polonistyczny ,,Polonista Roku’’ – 9 laureatów

- Wojewódzki Konkurs Recytatorski Utworów Adama Mickiewicza – I miejsce

-  Powiatowy XVIII JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI "TERAZ I TU" – laureatka;

- III miejsce w podsumowaniu rywalizacji sportowej szkół za rok szkolny 2015/2016 oraz w ramach programu „Lekkkoatletyka dla każdego”.

Nasi uczniowie na bieżąco uczestniczą i zdobywają nagrody w licznych konkursach organizowanych przez szkołę i różne instytucje miejskie:

- Bialskie Ligi Przedmiotowe

- konkursy literackie- ,,Ptakowiersz’’

- konkursy historyczne - ,,Mój region’’, ,,Moja mała ojczyzna’’

- konkursy plastyczne – ,,Karta świąteczna’’, ,,Bajki, bajeczki’’

- konkursy recytatorskie – Mały  Konkurs Recytatorski, Jesienny Konkurs Recytatorski

- Przeglądy Teatrów Profilaktycznych

- konkursy językowe

- cykliczne konkursy szkolne ( ortograficzny, matematyczny, cichego czytania)

   Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe, na których uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności. W roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu ,,WF z Klasą’’. W ciągu całego roku realizowaliśmy szereg zadań z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej i uzyskaliśmy odpowiedni certyfikat. Kolejnym programem upowszechniającym sport wśród dzieci i młodzieży była ,,Lekkoatletyka dla każdego’’ finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W roku 2016/2017 utworzona została klasa sportowa o profilu: koszykówka dziewcząt i piłka nożna chłopców. Efektem w/w działań są osiągnięcia sportowe naszych uczniów w różnorodnych dyscyplinach sportowych, takich jak:

- pływanie,

- tenis,

- minikoszykówka,

- piłka nożna,

- siatkówka,

- szachy.

  Proces dydaktyczno – wychowawczy wspierają różnorodne działania i akcje kształtujące kompetencje obywatelskie i społeczne. W 2014 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego oddział w Białej Podlaskiej. Delegacja szkolna dwukrotnie brała udział w uroczystościach związanych z lotnictwem w Ustroniu i Cierlicku (Czechy)  oraz w ogólnopolskim konkursie wiedzy lotniczej. W roku szkolnym 2015/2016 przystąpiliśmy do pilotażowego programu ,,Biała Podlaska w historii’’. Założone cele - budowanie świadomego patriotyzmu, wyposażanie uczniów w wiedzę na temat naszej Małej Ojczyzny, jej historii i zwyczajów - realizowane były na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Różnorodne działania, dostosowane do konkretnych grup wiekowych angażowały wszystkich uczniów i nauczycieli.
Kolejnym niezwykle ważnym i nowatorskim projektem realizowanym dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Wiosna” jest ,,Akademia Przyszłości’’. W roku szkolnym 2016/2017 otworzyliśmy kolegium dla 12 dzieci i realizujemy pełny program inicjatywy. W tym samym roku powstał również Szkolny Klub Młodych Wolontariuszy. W ramach jego działania zorganizowano m.in.: wyjazdy i zbiórki rzeczy do Schroniska dla zwierząt „Azyl”, porządkowanie miejsc pamięci i pobliskiego cmentarza, spotkanie z wolontariuszką Światowych Dni Młodzieży, kolędowanie z kwestą na rzecz rodzin z Alleppo, spotkania z zasłużonymi osobami, zbiórki darów medycznych dla dzieci w Afryce. Przyłączyliśmy się również do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. W trakcie realizacji w/w zadań nasi uczniowie mieli okazję spotkać się ze znanymi ludźmi, którzy ciężką pracą osiągnęli sukces w swojej dziedzinie. Byli to: sportowiec Szymon Kołecki, młoda aktorka i piosenkarka Katarzyna Sawczuk oraz Dobromir Makowski – twórca projektu RapPedagogia.

Dużym wsparciem dla procesu wychowania są programy własne i profilaktyczne. W szkole oprócz wieloletnich, cyklicznych programów w kolejnych latach realizowane były:

- ,, Ze szkolnej ławy w świat’’

-  „Moje dziecko idzie do szkoły”

- ,,Bieg po zdrowie’’

- Program edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. IV -VI

- Zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne z elementami treningu kontroli złości i programów: ,, Czuję tak jak myślę”, ,, Spójrz inaczej’’ i „Zaradny kot”

- zajęcia dla uczniów i rodziców ,,Trening pewności siebie’’, ,,Szkoła dla rodziców’’

- ogólnopolski program ,,Śniadanie daje moc’’

 W szkole w sposób zorganizowany i systematyczny kontynuowana jest:

- EDUKACJA TEATRALNA - spektakle prezentowane przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia,  spektakle profilaktyczne - grupa artystyczna BEST , przedstawienia szkolne;

- EDUKACJA MUZYCZNA- koncerty przygotowane przez agencję artystyczną LIMBOS , prezentacja szant, kolędowanie;

- EDUKACJA FILMOWA - ,, Lekcja w kinie”.

  W ciągu 3 lat pani dyrektor podejmowała również działania, które zmieniły szkołę w zadbaną i nowoczesną placówkę. Przeprowadzone zostały kolejne remonty sanitariatów, korytarzy i sal lekcyjnych. Doposażono stołówkę szkolną w sprzęt pozwalający na przygotowywanie zdrowych posiłków. Ogromną inwestycją była wymiana instalacji elektrycznej w segmencie C oraz nowa sieć światłowodowa doprowadzona do wszystkich pomieszczeń lekcyjnych. Dzięki funduszom pozyskanym z UM oraz wsparciu Rady Rodziców zakupiono nowe komputery do pracowni informatycznej i wielu sal, co z kolei pozwoliło na wprowadzenie w roku 2016 dziennika elektronicznego.

  W 2016 roku szkoła po raz kolejny skorzystała z oferty dotacji unijnych, przystępując do projektu EFS, który ma na celu podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania, rozwój zainteresowań i kompetencji uczniów oraz dostosowanie bazy szkoły do nowoczesnego procesu dydaktycznego. Autorką projektu pod szkolną nazwą ,,Od węgielka do diamentu’’ jest wicedyrektor p. Ewa Magdalena Korolczuk. Po zatwierdzeniu projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

 linia

KIEROWNICY I DYREKTORZY "DWÓJKI"

 

  p.  Wielechowska Alfreda     

1921 - 1928

 

   p. Steindal Edward             

1928 - 1929

 

   p. Korczówna Karolina        

1929 - 1932

 

   p. Żelekowska Karolina       

1932 - 1948

 

   p. Męczyński Wacław           

1948 - 1951

 

   p. Szczygielski Jan                

1951 - 1963

 

   p. Prorok Józefa                   

1963 - 1964

 

   p. Madej Józef                       

1964 - 1969

 

   p. Jędryczkowska Maria       

1969 - 1970

 

   p. Zubik Helena                       

1970 - 1978

 

   p. Bojczewski Wacław 

1978 - 1981

 

   p. Macuba Zbigniew              

1981 - 1982

 

   p. Kasprzyk Hanna                

1982 - 2002

 

  p. Osman Furmaniak Anna  

2002 - 2007

 

   p. Długołęcki Ireneusz  

 2007 - 2014

 

   p. Połujańska Joanna  

 2014 - 2017

 

   p. Stanisław Romanowski

 2017-2019

 

   p. Aleksandra Dopierała

  2019 

 

 

 

 

 

  

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.