foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

          

  

             Rada Uczniowska reprezentuje całą społeczność uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej.
Wybory do Rady Uczniowskiej odbywają się we wrześniu na początku roku szkolnego (najpóźniej do 30 września)


   Rada Uczniowska współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz z organizacjami środowiskowymi.
Uczestniczy w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i jego realizacji.

    Głównymi zadaniami Rady Uczniowskiej są:

 ~   rozwijanie demokratycznych form współżycia szkolnego, 

 ~   tworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów,

 ~    doskonalenie metod i technik negocjacyjnego rozwijania konfliktów i problemów szkolnych,

 ~   budzenie szacunku dla dobra wspólnego, a także przygotowanie do dokonywania wyboru oraz hierarchizacji wartości etycznych i moralnych,

 ~   dbanie o dobre imię szkoły i kultywowanie tradycji,

 ~   współodpowiedzialność za doskonalenie jakości pracy szkoły i poszanowanie cudzej godności w kontaktach międzyludzkich.

   Poprzez Radę uczniowie mają możliwość wykazywania swoich umiejętności organizacyjnych, kształcenia przedsiębiorczości,
kreatywnego działania w różnych dziedzinach życia szkolnego, a także stwarzania życzliwej atmosfery, korzystnej dla prawidłowego rozwoju ich osobowości.

   Opiekun Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2017-2018: pani Marzena Popek.


"SZCZĘŚLIWY NUMEREK"

Zasady zabawy:

1. W zabawie biorą udział uczniowie klas IV - VI.

2. "Szczęśliwy numerek" będzie losowany w każdy piątek o godzinie 750 w sali 118.

3. Uczeń, którego numer wylosowano jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i ustnego przedstawiania pracy domowej. Nie jest zwolniony ze sprawdzianów, kartkówek i oddaje zeszyt do oceny. Może sam zgłaszać się do odpowiedzi.

4. Przyjmuje się numery do losowania od 1 - 30.

5. Informacja o wylosowanym numerku zostaje umieszczona na tablicy Rady Uczniowskiej i w pokoju nauczycielskim o godzinie 755.

6.  "Szczęśliwy numerek" losuje wybrany uczeń szkoły w obecności dwóch innych uczniów.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.