foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

Plan lekcji

Rekrutacja

 

          

  

             Rada Uczniowska reprezentuje całą społeczność uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej.
Wybory do Rady Uczniowskiej odbywają się we wrześniu na początku roku szkolnego (najpóźniej do 30 września)


   Rada Uczniowska współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz z organizacjami środowiskowymi.
Uczestniczy w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i jego realizacji.

    Głównymi zadaniami Rady Uczniowskiej są:

 ~   rozwijanie demokratycznych form współżycia szkolnego, 

 ~   tworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów,

 ~    doskonalenie metod i technik negocjacyjnego rozwijania konfliktów i problemów szkolnych,

 ~   budzenie szacunku dla dobra wspólnego, a także przygotowanie do dokonywania wyboru oraz hierarchizacji wartości etycznych i moralnych,

 ~   dbanie o dobre imię szkoły i kultywowanie tradycji,

 ~   współodpowiedzialność za doskonalenie jakości pracy szkoły i poszanowanie cudzej godności w kontaktach międzyludzkich.

   Poprzez Radę uczniowie mają możliwość wykazywania swoich umiejętności organizacyjnych, kształcenia przedsiębiorczości,
kreatywnego działania w różnych dziedzinach życia szkolnego, a także stwarzania życzliwej atmosfery, korzystnej dla prawidłowego rozwoju ich osobowości.

   Opiekun Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2017-2018: pani Marzena Popek.


"SZCZĘŚLIWY NUMEREK"

Zasady zabawy:

1. W zabawie biorą udział uczniowie klas IV - VI.

2. "Szczęśliwy numerek" będzie losowany w każdy piątek o godzinie 750 w sali 118.

3. Uczeń, którego numer wylosowano jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i ustnego przedstawiania pracy domowej. Nie jest zwolniony ze sprawdzianów, kartkówek i oddaje zeszyt do oceny. Może sam zgłaszać się do odpowiedzi.

4. Przyjmuje się numery do losowania od 1 - 30.

5. Informacja o wylosowanym numerku zostaje umieszczona na tablicy Rady Uczniowskiej i w pokoju nauczycielskim o godzinie 755.

6.  "Szczęśliwy numerek" losuje wybrany uczeń szkoły w obecności dwóch innych uczniów.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.